از من بيشتر بدانيد

هميشه افرادي هستند كه حاضرند دوم باشند حتي در خيال خودشان، اما در واقع اينان همواره پيشتازند. همين.
گزارش تخلف
بعدی